ITES spol. s.r.o. - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu
QMS EMS QMS Hospodářská komora
1

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu

Na základě strategických dokumentů EU a ČR a analýzy potřeb České republiky pro budoucí období kohezní politiky 2014 – 2020 byly pro OP PIK identifikovány čtyři věcně zaměřené prioritní osy, a jedna prioritní osa na technickou pomoc, pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj:

Operační program je zaměřen na:

1. Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Zvýšení počtu firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím.

2. Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem“

Rozvoj podnikání a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou, který se soustředí zejména na podporu realizace nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody jednotlivých firem v mezinárodním prostředí.

3. Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“

Posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívající především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Podporované aktivity:

  1. zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie)
  2. využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů

Kdo může žádat o podporu (podnikatelské subjekty):

malé, střední – pro podporované aktivity a), b)
velké – pro podporovanou aktivitu a)

Forma a výše podpory:

min/max výše dotace 0,5/250 mil. Kč
dotace se uplatňuje na způsobilé výdaje projektu a dle typu projektu se pohybuje v rozmezí 30-45 %, dotace se proplácí zpětně po dokončení, lze i po etapách

Maximální výše dotace v % způsobilých výdajů je určena pro jednotlivé aktivity takto:

Aktivita pro účely hodnocení projektů Podporovaná aktivita – typ projektu Max. dotace
1 Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie – úspory energie Dle Mapy regionální podpory ČR (25/35/45)
2 OZE – malé vodní elektrárny – výroba elektrické energie 30%
3 Teplo z OZE (výtopny) 30%
4 Tepelná čerpadla a solární termální kolektory (nikoli fotovoltaické články) 30%

Přednostně budou podpořeny projekty spadající pod aktivitu 1 (viz tabulka v článku 7 výše), v pořadí podle dosažených bodů. Dále budou podpořeny projekty spadající pod aktivitu 2, atd., až do vyčerpání prostředků alokovaných pro tuto výzvu.

Jaké výdaje je možné podpořit:

4. Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“

Usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií, neboť konkurenceschopnost informační společnosti je založena právě na efektivním využívání moderních služeb ICT.

5. Prioritní osa 5 „Technická pomoc“

Dotýká se pouze ŘO - MPO ČR. Hradí řízení a administraci OP PIK.