ITES spol. s.r.o. - Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
QMS EMS QMS Hospodářská komora
4

Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj

INVESTIČNÍ PRIORITA 4c prioritní osy 2: Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

2.2.11 Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority

2.2.11.1 Popis typů a příkladů opatření

 1. Opatření mající vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí
  • zateplení obvodového pláště bytového domu
  • výměna a renovace otvorových výplní (oken a dveří)
  • prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění
  • instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla
 2. Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody
  • výměna zdroje tepla bytového domu pro vytápění, využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu,
  • výměna zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé užitkové vody využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu,
  • tepelná čerpadla,
  • kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjící primárně energetické potřeby budov, kde jsou umístěny.

Identifikace hlavních cílových skupin:

Typy příjemců:

Vlastníci bytových domů podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. - budovy se čtyřmi a více byty

Územní zaměření podpory:

Území všech krajů ČR (NUTS 3) kromě hl. m. Prahy.

Veřejná podpora:

Ve specifickém cíli 2.6 budou podpořeny projekty v souladu se Státní podporou SA.35176 (2012/N) – Česká republika, „Bydlení a sociální program pro problematické oblasti“ založené na výjimce Pokynů k regionální podpoře na období 2007–2013, na něž navazují Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 -2020 (2013/c209/01).

2.2.11.2 Hlavní zásady pro výběr operací

Hlavní zásady pro výběr projektů jsou jednotné pro všechny specifické cíle a jsou uvedené v kapitole 7.1. (zde výpis)

Specifická kritéria přijatelnosti:

Výběr projektů bude probíhat:

Vyhlášení výzvy k předkládání projektů zabezpečuje Řídící orgán IROP ve spolupráci se zprostředkujícím subjektem na základě pravidel stanovených v operačním manuálu.

Kontrola a výběr projektů budou probíhat v těchto fázích:

Příjem projektů, kontrolu přijatelnosti a kontrolu formálních náležitostí bude zabezpečovat zprostředkující subjekt odpovědný za daný specifický cíl. Hodnocení kvality projektu zajistí zprostředkující subjekt

Posouzení přijatelnosti a formálních náležitostí projektu

Obecná kritéria, společná pro všechny specifické cíle:
Specifická kritéria přijatelnosti:

Mohou být stanovena pro jednotlivé specifické cíle. Představují priority hodnocení ve výzvách, kde nedochází k soutěži mezi projekty a kde lze jednoznačně formulovat a kvantifikovat požadavky na výstupy projektu. Kritéria schvaluje Monitorovací výbor IROP.

Kritéria budou hodnocena odpověďmi ANO (splněno), NE (nesplněno). Pokud má žádost formální nedostatky nebo nelze hodnocení provést, bude žadatel vyzván k doplnění chybějících podkladů nebo k opravě údajů. Jestliže projekt nesplní všechna kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, bude vyloučen z dalšího hodnocení.

Hodnocení kvality projektů

U projektů, které splní kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, bude prováděno hodnocení kvality prostřednictvím kritérií, předem schválených Monitorovacím výborem IROP.

Ve výzvě bude stanovena minimální bodová hranice, kterou musí projekty splnit. Hodnotící kritéria budou specifikována v dokumentaci k výzvám. Systém hodnocení bude založen na souboru otázek, které jsou hodnoceny na základě předložené žádosti a povinných příloh projektu. Soubor otázek se bude lišit podle typu specifického cíle a zahrne povinně uvedené skupiny otázek. Váha kritérií může být různá pro jednotlivé specifické cíle a podle potřeb hodnocení lze doplnit další okruhy otázek:

O využití hodnocení kvality pro jednotlivé specifické cíle rozhodne Monitorovací výbor IROP na základě návrhu ŘO.